Så kan kommunala aktörer främja bredbandsutbyggnad och konkurrens

Pressmeddelande

Sveriges kommuner och landsting, kommunikationsmyndigheten PTS och Konkurrensverket publicerar ett gemensamt uttalande som syftar till att främja bredbandsutbyggnad och konkurrens i hela landet.

Genom en stabil marknad med en fungerande konkurrens och en effektiv samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan vi nå målen i regeringens bredbandsstrategi, med en i första hand marknadsdriven utbyggnad.

Regeringen har en bredbandsstrategi som syftar till ökad tillgänglighet till fiber i hela landet. Stora investeringar i bredbandsnät behövs för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. Ett av målen är att 90 procent av landets hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020. Enligt regeringen ska målen i första hand uppnås genom privata initiativ.

I det gemensamma uttalandet föreslås att kommunerna kan bidra till en bra marknadsutveckling genom insatser på tre huvudområden: kommunerna som samhällsplanerare och företrädare för allmänna samhällsintressen, kommunerna som markägare och, i förekommande fall, kommunerna som ägare av bredbandsnät.

– Kommuner, landsting och regioner vill kunna effektivisera sin service till medborgare och företag med hjälp av modern teknik och elektronisk kommunikation till rimliga priser i hela landet. Därför är det angeläget att det nu skapas förutsättningar för effektiv konkurrens och en god samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att nå de omfattande investeringsmål som vårt land står inför. En stabil marknadssituation förutsätter ömsesidig förståelse och förtroende mellan privata och offentliga intressen och det vill vi medverka till, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Sverige behöver investeringar i bredband från många operatörer, för att en hållbar konkurrens utan nya infrastrukturmonopol ska uppstå. För att vi ska uppnå detta är operatörernas möjlighet att få tillträde till kommunal mark och till stadsnätens fiber mycket viktig, säger PTS generaldirektör Göran Marby. 

Det gemensamma uttalandet finns tillgängligt via www.skl.se, www.pts.se och www.konkurrensverket.se. Det har skickats ut till samtliga Sveriges kommuner. Det kommer också att tryckas i en broschyr och distribueras till samtliga kommuner under hösten.

För mer information:
Björn Björk, IT-strateg, Sveriges Kommuner och Landsting, tfn 08-452 74 25
Viktoria Arwinge, PTS konkurrensavdelning, tfn 073-640 58 76
Erik Westerström, konkurrenssakkunnig, Konkurrensverket, tfn 08-700 16 83

Relaterad information