Projektstart: Kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling

Publicerad

Konkurrensverket startar ett projekt för att klargöra vilka krav som kan ställas i offentliga upphandlingar för att säkerställa goda arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden.

Konkurrensverket driver idag tillsynsärenden gentemot upphandlande myndigheter som ställer upp krav på kollektivavtalsanslutenhet i samband med offentlig upphandling.

Det är inte tillåtet att ställa krav på att en leverantör ska vara kollektivavtalsansluten för att få lämna anbud i en offentlig upphandling. Det råder dock oklarhet i vilken utsträckning i övrigt det går att säkerställa goda arbetsvillkor för de personer som är anställda av företag som levererar tjänster och byggentreprenader till det offentliga. Exempelvis genom att ta hänsyn till kollektivavtalsliknande villkor, det vill säga villkor som ligger i linje med ett representativt kollektivavtal som täcker det aktuella arbetet.   – I första hand ska projektet utreda vilket utrymme som finns för upphandlande myndigheter att ställa krav som ligger i linje med de villkor som anges i olika svenska kollektivavtal och, där det är möjligt, erbjuda konkreta råd och riktlinjer för formulering, kontroll och uppföljning av krav i upphandlingar, säger Lisa Sennström, sakkunnig och ansvarig projektledare på Konkurrensverket.   Målsättningen med projektet är att nå en ökad klarhet kring det rättsliga utrymmet att ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. I projektet kommer intressenter att bjudas in till ett samråd och en extern referensgrupp kommer att tillsättas. Avsikten är att kunna erbjuda tydliga, handfasta och applicerbara exempel på krav som kan ställas i samband med en offentlig upphandling i syfte att säkerställa goda arbetsvillkor.

Relaterad information