Prioritera upphandlingar högre

Pressmeddelande

Högre status för offentliga upphandlingar. Förenklade regler för mindre upphandlingar. Bättre underlag för statistik. Det föreslår Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Om upphandlingsfrågorna prioriteras högre hos kommuner och myndigheter skapas bättre förutsättningar för att göra bättre affärer samt för uppföljning och utvärderingar. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar på Upphandlingsutredningens delbetänkande ”På jakt efter den goda affären”.

– Offentlig upphandling har en strategisk betydelse och därför måste kommun- och myndighetsledningar ha kompetens i, och intresse för, upphandlingsfrågor. Det är bra att Upphandlingsutredningen nu konstaterar att det finns brister på detta område, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

 – De personer som arbetar professionellt med offentlig upphandling bör ha en strategisk placering, till exempel i lednings- eller styrgrupper. Med en ökad prioritering av upphandlingsfrågor ökar möjligheterna att nå uppsatta mål. Samtidigt ökar förutsättningarna för uppföljning och utvärdering.

Konkurrensverket ser också ett behov av att upphandlingar rörande lägre värden bör ha enklare regler. Att genomföra en regelrätt upphandling med annonsering, anbudsförfarande, utvärderingskriterier och tilldelning tar stora resurser i anspråk hos såväl leverantörer som upphandlade myndigheter. Konkurrensverket föreslår att det bör utredas om gränsen för direktupphandling ska höjas. Konkurrensverket lyfter i samband därmed fram ett av myndighetens tidigare förslag om en gräns på 600 000 kronor.

– Kostnaderna att genomföra en regelrätt upphandling med annonsering och utvärdering måste stå i relation till de vinster som kan nås genom en konkurrensutsättning, säger Dan Sjöblom.

En av de mest väsentliga delarna i betänkandet är möjligheten till bättre statistik inom upphandlingsområdet.

– För att kunna följa upp om offentliga upphandlingar leder till en effektiv konkurrens måste det finnas en ändamålsenlig och pålitlig statistik för analyser och uppföljning. Den statistik som samlas in idag är inte av sådan kvalitet att den kan fylla det syftet, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Malin de Jounge, upphandlingssakkunnig, tfn 08-700 15 86

Relaterad information