Otillåtna villkor i förfrågningsunderlag för hemtjänst

Publicerad

Konkurrensverket har granskat Nordanstigs kommuns förfrågningsunderlag för hemtjänst inom valfrihetssystemet. Vid granskningen uppmärksammades flera villkor som strider mot proportionalitetsprincipen.

Nordanstigs kommun har ett valfrihetssystem för hemtjänst. Som ett led i tillsynen över lagen om valfrihetssystem (LOV) har Konkurrensverket granskat Nordanstigs kommuns förfrågningsunderlag för hemtjänst. Vid granskningen uppmärksammades flera villkor som strider mot proportionalitetsprincipen.

Kommunen har på ett otillåtet sätt begränsat leverantörernas möjligheter att använda underleverantörer genom att ställa ett villkor som säger att underleverantörer endast får anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt och inköpsärenden). Mindre leverantörer kan vara beroende av underleverantörer för att kunna delta i valfrihetssystemet för hemtjänst. Detta villkor riskerar därmed att medföra att det blir färre leverantörer i valfrihetssystemet. Vilket i sin tur leder till minskad konkurrens bland leverantörerna och blir till nackdel för den enskilde.

I beslutet skriver Konkurrensverket att det kan finnas goda skäl att utöva kontroll över underleverantörer, men att man inte kategoriskt ska förbjuda leverantörer att ta hjälp av underleverantörer.

Kommunen bedöms även ha ställt otillåtna villkor för så kallade tilläggstjänster. Villkoren avser bland annat hur en tilläggstjänst ska beställas och betalas. Enligt kommunen motiveras villkoren av att man vill skapa tydlighet för den enskilde i fråga om vad som är en del av biståndsbeslutet respektive en tilläggstjänst.

Enligt Konkurrensverkets uppfattning får risken för sådan sammanblandning anses tillräckligt förebyggd genom att biståndsbesluten utformas på ett tydligt sätt samt genom de klausuler i kommunens avtal med leverantörerna som ger leverantörerna incitament att vara tydliga med vad som är en tilläggstjänst och vad som ingår i biståndsbeslutet.

Dessutom får ett förfrågningsunderlag enligt EU-domstolens praxis inte innehålla villkor som reglerar något annat än kontraktsföremålet. I detta fall är kontraktsföremålet hemtjänst, inte tilläggstjänster.

Senast uppdaterad:

Relaterad information