Ökad konkurrens på marknaden för bredbandstjänster

Pressmeddelande

Marknadsutvecklingen på telemarknaden går mot ökad konkurrens. Det konstaterar Konkurrensverket i sin skrivelse till Post- och telestyrelsen (PTS) i samband med en utredning om tillträdesproblem till TeliaSoneras metallbaserade accessnät för bredbandsanslutningar.

Konkurrensen har enligt Konkurrensverket inte begränsats på ett sådant sätt att det finns anledning att ingripa med stöd av konkurrensreglerna. Det är positivt att marknadsutvecklingen går i en riktning mot ökad konkurrens – inte minst med inslag av en ökad infrastrukturbaserad konkurrens - inom området för elektronisk kommunikation.
Tillsynsverksamheten inom området för elektronisk kommunikation bedrivs och har bedrivits aktivt, vilket bidrar till en fortsatt positiv utveckling för konkurrensen på marknaden.

Relaterad information