Offentlig näringsverksamhet ska inte konkurrera med privat

Pressmeddelande

Kommuner och andra offentliga aktörer ska inte agera på fungerande marknader. Det tränger undan etablerade företag och hindrar nyföretagande. Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

De som främst drabbas är lokala småföretagare. Därför är det mycket positivt att regeringen nu förbereder en lagstiftning för att förhindra de konkurrensproblem som uppstår då statliga myndigheter och kommuner konkurrerar med privata företag.

Konkurrensverket får ofta klagomål över prissättning eller annan undanträngning när kommuner eller statliga myndigheter säljer varor och tjänster i konkurrens med privata företag. Ofta drabbas små lokala företag av sådan konkurrens. Nuvarande regler för kommuner, kommunala bolag och statliga myndigheter har varit helt otillräckliga för att lösa dessa konkurrensproblem. Enligt regeringens förslag ska Konkurrensverket yrka förbud mot konkurrenshämmande förfaranden och verksamheter om de inte är försvarbara från allmän synpunkt.

- Den lagstiftning som regeringen nu vill införa kommer att vara mycket positiv för de företag, ofta små och lokalt verksamma, som i dag är utsatta för konkurrenssnedvridande verksamhet från kommuner eller statliga myndigheter. Att tillämpa de nya reglerna blir en viktig uppgift för Konkurrensverket, säger tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i en kommentar.

Före sommaren presenterade regeringen en promemoria med förslag till regler för att lösa problem som kan uppstå när statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting agerar på samma marknad som privata företag.

- En kommun eller en annan offentlig aktör kan ta helt annan affärsmässig hänsyn än ett privat företag. Det kan handla om möjlighet att ta risker och krav på avkastning samt att täcka underskott i verksamheten med allmänna medel. Sådant påverkar prissättningen och konkurrensen till nackdel för enskilda näringsidkare, framhåller Jan-Erik Ljusberg.

- En småföretagare på en lokal marknad måste kunna bedriva verksamhet och känna sig trygg över att inte konkurreras ut på ett ojust sätt av en kommun eller en statlig myndighet.

I yttrandet till regeringen, som också omfattar ett expertutlåtande av professor Torbjörn Andersson, framhåller Konkurrensverket att de föreslagna konfliktlösningsreglerna inte löser alla de problem som kan uppkomma när offentliga aktörer agerar på konkurrensutsatta marknader. Förbud kan till exempel inte meddelas för konkurrenssnedvridande verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, kommuner eller landsting så länge den är förenlig med lag, annan författning eller bindande direktiv.

Enligt Konkurrensverket är det viktigt att det tydligt framgår vad som omfattas av de kommande reglerna och vad som inte gör det. Regeringens förslag innebär att det blir möjligt att vidta åtgärder mot en offentlig aktörs konkurrenssnedvridande förfarande endast om detta inte kan försvaras utifrån "allmän synpunkt". Konkurrensverket anser att det är viktigt att bevisbördan för vad som kan försvaras från allmän synpunkt läggs på den offentliga aktören och inte på Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Charlotte Zackari, chefsjurist, 08-700 16 13 eller 073-733 16 13

Relaterad information