Nya upphandlingslagar från 1 januari 2008

Publicerad

Från och med den 1 januari 2008 har Sverige två nya lagar som reglerar de offentliga upphandlingarna. De nya lagarna överensstämmer i stor utsträckning med den nu gällande lagen om offentlig upphandling och tillhörande förordningar.

Lagen om offentlig upphandling har nu omarbetats till två lagar, en lag för offentliga upphandlingar inom de så kallade försöjningssektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och en lag som reglerar övriga upphandlingar, den så kallade klassiska sektorn.  

De nya lagarna har medfört vissa sakliga förändringar. Den upphandlande myndigheten inom såväl den klassiska sektorn som försörjningssektorn måste exempelvis utesluta en leverantör från ett upphandlingsförfarande om leverantören gjort sig skyldig till viss ekonomisk brottslighet. Bestämmelser om ramavtal för den klassiska sektorn har införts och nya tröskelvärden har fastställts som är tillämpliga i enlighet med den klassiska lagen och försörjningslagen. Principen om affärsmässighet ersätts av de grundläggande EG-rättsliga principerna och det blir också möjligt att förkorta tidsfristen vid elektronisk kommunikation.

Den nya lagstiftningen medför ny struktur och nya begrepp och är mer lättläst.

De nya reglerna gäller upphandlingar som påbörjats efter den 1 januari 2008. För upphandlingar som har påbörjats före detta datum gäller lagen om offentlig upphandling (1992:1528).

Konkurrensverket kommer i början av januari 2008 att publicera mer information om de nya lagarna och de väsentligaste ändringarna i upphandlingslagstiftningen.

Relaterad information