Nya föreskrifter för anmälan om företagskoncentrationer

Publicerad

Konkurrensverket har gjort en översyn av sina föreskrifter om anmälan om företagskoncentrationer enligt konkurrenslagen. De nya föreskrifterna träder i kraft den 15 november 2010 och ersätter de gamla föreskrifterna. En anmälan som lämnas efter den 14 november ska följa de nya föreskrifterna.

Den största förändringen i de nya föreskrifterna är att Konkurrensverket upphör med att skicka ut en bekräftelse på att en anmälan är fullständig. Konkurrensverket kommer dock även fortsättningsvis att skyndsamt underrätta anmälande part om eventuella brister i en inlämnad anmälan. Konkurrensverket inför även kravet att anmälan ska innehålla en kort sammanfattning av företagskoncentrationen.

Syftet är att denna sammanfattning ska publiceras på Konkurrensverkets webbplats och ge möjlighet för olika intressenter att höra av sig till Konkurrensverket med synpunkter på företagskoncentrationen. Underlag som företagen har använt för att bedöma företagskoncentrationen, behöver inte längre lämnas in om det inte finns s.k. berörda marknader enligt föreskrifterna. I övrigt innehåller de nya föreskrifterna framför allt förtydliganden och redaktionella ändringar.

Konkurrensverket har även tagit fram en vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för både företag, ombud och Konkurrensverket, både inför en anmälan och under ärendets handläggning. I vägledningen redogör Konkurrensverket bland annat för när brister i en anmälan om företagskoncentration kan föranleda att Konkurrensverket förklarar den ofullständig, med påföljd att fristen för Konkurrensverkets prövning inte startar förrän bristerna åtgärdats.

Till hjälp för att se vilka ändringar som gjorts finns ett dokument som jämför den tidigare lydelsen med den nya lydelsen i föreskrifterna. Vi har också gjort en sammanställning över de synpunkter som remissinstanserna haft på Konkurrensverkets förslag till föreskrifter och vägledning och hur vi har tagit hand om dessa synpunkter inför färdigställandet av föreskrifterna och vägledningen.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Ulfvensjö Baltatzis, konkurrensråd, tfn 08-700 16 54
Christina Szatek, konkurrenssakkunnig, tfn 08-700 16 62

Relaterad information