Ny rapport: Framgångsrecept för valfrihetssystem

Pressmeddelande

I en rapport från Konkurrensverket presenteras fyra faktorer som är avgörande för om ett valfrihetssystem ska bli framgångsrikt.

Fyra faktorer är avgörande för om ett valfrihetssystem blir framgångsrikt eller inte. Det konstaterar ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics som på Konkurrensverkets uppdrag har skrivit rapporten Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem – vad krävs?

Avgörande faktorer:

  • Det är helt avgörande att brukarna har incitament att aktivt välja kvalitet och att leverantörer har incitament att aktivt satsa på sådan kvalitet som bäst tillgodoser brukarnas behov.
  • Själva utformningen av valsituationen för brukaren är avgörande om det kommer att göras några aktiva och medvetna val överhuvudtaget. Att tvingas välja vid ”fel” tillfälle fungerar inte.
  • Det krävs en hög ambitionsnivå hos huvudmannen vad gäller tillsyn.
  • Utförare måste ges tillräckligt med utrymme att finna nya vägar och nya lösningar på hur man bäst möter brukarnas behov. För hårt ställda krav på hur saker och ting ska utföras snarare än vad tjänsterna ska uppnå hämmar utvecklingen av kvaliteten, och i slutändan nya tjänster och nya företag.

Karl Lundvalls uppdrag har varit att kartlägga förutsättningarna för kvalitetshöjande konkurrens inom de valfrihetssystem som har införts på vissa välfärdsområden. Ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) är ett alternativ till traditionell upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58

Relaterad information