Nej till ny finansieringsmodell för samhällsomfattande teletjänster

Publicerad

Konkurrensverket avslår förslag om ny finansieringsmodell för samhällsomfattande teletjänster.

I en promemorian om samhällsomfattande teletjänster föreslår regeringen att det i lagen om elektronisk kommunikation införs en möjlighet att ta ut en avgift av operatörer för att finansiera samhällsomfattande teletjänster.

Beroende på hur stora sådana avgifter är och hur de utformas, kan de ha konkurrenssnedvridande effekter. Av promemorian framgår inte närmare hur stort finansieringsbehovet är eller hur avgifterna är tänkta att fördelas mellan operatörerna. Enligt Konkurrensverkets uppfattning kan konsekvenserna av förslaget inte överblickas utan dessa uppgifter och därför avstyrker Konkurrensverket förslaget om ny finansieringsmodell. Om förslaget ändå genomförs behöver först utformningen av avgifterna tydligare redovisas och en noggrann konsekvensanalys göras.

Relaterad information