Myndigheters försäljning av geografisk information har skapat konkurrensproblem

Publicerad

Konkurrensverket föreslår i ett yttrande till Lantmäteriet flera åtgärder för att komma till rätta med problemen som uppstått då myndigheter börjat konkurrera med privata företag på geodataområdet.

Lantmäteriet har, i samarbete med andra offentliga aktörer, fått regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för myndigheters samverkan och försäljning. För att öka förutsättningarna för etablering och en väl fungerande konkurrens till nytta för samhället och konsumenterna föreslår Konkurrensverket följande:

  • Precisera det statliga åtagandet på geodataområdet och i vilken grad myndigheter ska vara en aktör på en konkurrensmarknad.
  • Föreslå regler som svarar mot högt ställda krav på konkurrensneutralitet mellan berörda aktörer. 
  • Medverka till att offentliga myndigheter ser över sin konkurrensutsatta verksamhet på geodataområdet för att undanröja konkurrenshinder som kan strida mot de nya reglerna i konkurrenslagen från den 1 januari 2010 om offentliga aktörers säljverksamhet.
  • Analysera föreslagen strategi utifrån förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och särskilt effekterna för små företag och konkurrensen.

Relaterad information