Minska skattefusket inom taxi för bättre konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket föreslår ytterligare åtgärder för att minska skattefusket inom taxi och därmed underlätta etablering av seriösa företag.

Konkurrensverket framhåller i en skrivelse till Näringsdepartement att en viktig förutsättning för en väl fungerande konkurrens bland annat är att företagen följer skattereglerna. De företag som skattefuskar, exempelvis genom att företagen undandrar intäkter från beskattning, får fördelar som inte beror på att företagen är effektivare eller erbjuder bättre tjänster. Därmed snedvrids konkurrensen mellan företagen, vilket minskar förutsättningarna för etablering av seriösa företag. Detta i sin tur minskar konkurrenstrycket och leder till en mindre effektiv resursanvändning till nackdel för samhället och konsumenterna.

I skrivelsen behandlas så kallade kontantbranscher, till exempel restauranger och frisörer, där det har varit svårt att komma till rätta med skattefusket. Konkurrensverket menar att statsmakterna har gjort stora ansträngningar för att minska fusket i dessa branscher. Konkurrensverket vill dock med skrivelsen peka på möjligheten att förbättra konkurrensen genom ytterligare åtgärder mot skattebrott inom taxi. En viktig åtgärd är enligt Konkurrensverket att genomföra tidigare förslag om att informationen i taxametern ska överföras till redovisningscentraler. Det tycks heller inte finnas några avgörande hinder för detta.

Relaterad information