Malmö kommun döms till högre böter för upprepade upphandlingsfel

Publicerad

Det ska utgå en högre avgift för upphandlande myndigheter som tidigare har dömts att betala upphandlingsskadeavgift. Det konstaterar förvaltningsrätten i Malmö som har lämnat fullt bifall till Konkurrensverkets talan om upphandlingsskadeavgift mot Malmö kommun.

Malmö kommun ska därmed betala det yrkade beloppet på 325 000 kronor i upphandlingsskadeavgift/böter.
 
Malmö kommun har tidigare upphandlat ett ramavtal avseende hyra av bygg- och anläggningsprodukter. Inför att avtalet skulle löpa ut förlängde kommunen avtalet, trots att ett sådant utvidgande av kontraktstiden inte omfattades av upphandlingen och därmed inte hade konkurrensutsatts. En sådan förlängning – som utgör ett nytt civilrättsligt avtal – får inte ske utan föregående annonsering och utgör därför en otillåten direktupphandling. Kommunen ska därför betala en upphandlingsskadeavgift.
 
Förvaltningsrätten delar fullt ut Konkurrensverkets uppfattning att det förelåg försvårande omständigheter i målet och Malmö kommun ska därför betala en högre avgift än vad som annars hade varit fallet. Skälet till detta är att kommunen redan vid ett tidigare tillfälle har dömts att betala upphandlingsskadeavgift på talan från konkurrensverket för en annan otillåten direktupphandling. Att kommunen är dömd sedan tidigare är en försvårande omständighet som medför en högre avgift.
 
Domen har ännu inte vunnit laga kraft.

Relaterad information