Lantmäteriet bryter mot upphandlingsreglerna

Publicerad

Lantmäteriet bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när det ingick avtal om köp av tjänster till det statliga bolaget Swedesurvey AB utan att ha upphandlat tjänsterna. Tjänsterna skulle ha upphandlats i konkurrens enligt ett öppet eller selektivt förfarande.

Lantmäteriet bedriver uppdragsverksamhet och tjänsteexport utomlands. I början av 1990-talet bolagiserades verksamheten genom att det statliga företaget Swedesurvey AB bildades. Lantmäteriet och Swedesurvey AB har alltsedan dess haft ett samarbete. År 2007 tilldelade Lantmäteriet ett s.k. samarbetsavtal till Swedesurvey AB. Enligt samarbetsavtalet köper Lantmäteriet tjänster av Swedesurvey för cirka fyra miljoner kronor per år. Samarbetsavtalet har inte upphandlats i konkurrens.

Lantmäteriet har som skäl för att direktupphandla samarbetsavtalet bland annat åberopat att miljödepartementet i sitt regleringsbrev för Lantmäteriet har föreskrivit att dess tjänsteexport i huvudsak ska ske i samarbete med Swedesurvey AB.

EG-domstolen har i ett antal mål slagit fast att upphandlingsbestämmelserna inte utgör hinder mot att företag som på visst sätt är knutna till myndigheten utför tjänster åt myndigheten utan föregående upphandling i konkurrens. Regeringsrätten har emellertid i de så kallade SYSAV-domarna i mars 2008 funnit att LOU inte innehåller några sådana undantag från upphandlingsskyldigheten.

Konkurrensverket konstaterade att Regeringsrättens praxis utgör gällande rätt i Sverige. Det faktum att Swedesurvey AB är ett helstatligt bolag kan därför inte ge den statliga myndigheten Lantmäteriet rätt att direktupphandla från detta bolag.

Överstiger kontraktsvärdet ca 1,9 miljoner kronor ska ett kontrakt som avser de aktuella tjänsterna normalt upphandlas enligt ett så kallat öppet eller selektivt förfarande. Det innebär bland annat att upphandlingen ska annonseras och att alla leverantörer ska få lämna anbud eller ansöka om att få lämna anbud.

Konkurrensverket har uppmanat Lantmäteriet att inkomma med uppgifter om vilka åtgärder som det vidtar för att snarast avveckla sitt direktupphandlade avtal med Swedesurvey AB.

Relaterad information