Landsbygdsprogrammet ska inte störa konkurrensen

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om stöd. I ett remissyttrande ifrågasätter Konkurrensverket utformningen av föreskrifterna.

Konkurrensverket avstyrker förslaget till Jordbruksverkets föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. Konkurrensverket efterlyser närmare information om stödnivåerna och om hur stödmedlen ska prioriteras mellan olika projekt. Det har betydelse för vilka konsekvenser landsbygdsprogrammet har för konkurrensen på marknaden.  

Stöd bör normalt endast delas ut till projekt där risken för att stödmedlen verkar marknadsstörande är liten, betonar Konkurrensverket. Stödinsatserna bör i större utsträckning utformas för att stimulera efterfrågan hos mottagaren.  

I yttrandet lyfter Konkurrensverket fram vikten av att säkerställa att stödmedel inte ersätter kommersiella investeringar i bredbandsinfrastruktur. Det kan finnas en risk att åtskillnaden mellan kommersiellt genomförbara projekt och de som landsbygdsprogrammet avser inte kan upprätthållas.

Konkurrensverket har även synpunkter på föreskrifternas utformning avseende upphandlingsfrågor. Annonsering av upphandlingar bör utformas så att de bättre stämmer överens med unionsrätten, menar Konkurrensverket. Tydligare föreskrifter efterfrågas för att undvika kringgående av upphandlingsreglerna vid inköp av samma slag. Att det är stödmottagaren som ansvarar för att upphandlingen genomförs på rätt sätt bör tydligt framgå.

Senast uppdaterad:

Relaterad information