Krav på upphandlingsböter för Arbetsförmedlingen

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen har enligt Konkurrensverket brutit mot upphandlingsreglerna när de köpt IT-konsulttjänster. Befintliga avtal har förlängts utan att någon upphandling med annonsering har genomförts. De förnyade avtalen är därför otillåtna direktupphandlingar.

Konkurrensverket går nu till domstol med kravet att Arbetsförmedlingen ska dömas att betala 240 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Arbetsförmedlingen har förlängt avtal utan att upphandla enligt reglerna. Tjänsterna som direktupphandlats är två olika typer av IT-konsulttjänster, nämligen kravsamordnare och systemutvecklare/systemarkitekt.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig form av brott mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Utan konkurrensutsättning med annonsering utesluts andra tänkbara leverantörer från att lägga anbud. Med öppen annonsering ökar möjligheterna att det blir det bästa och mest förmånliga avtalet som tecknas.

Från Arbetsförmedlingen har framförts att de aktuella upphandlingarna bör undantas från krav på annonsering och bland annat hänvisat till att IT-projekten behövde genomföras snabbt och kontinuerligt samt att de befintliga konsulterna inte kunde ersättas. Konkurrensverket pekar på att sådana undantag bara kan användas när det handlar om absolut nödvändiga behov som inte kunnat förutses och när det gäller projekt som endast kan utföras av en viss leverantör. I detta fall har kontrakten med konsulterna förlängts ett flertal gånger och vad avser de nu aktuella avtalen är inget av lagstiftningens undantagsmöjligheter tillämpligt, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm med kravet att Arbetsförmedlingen döms att betala sammanlagt 240 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Magnus Ehn, processråd, tfn 08-700 16 59
Per Karlsson, chefsjurist, tfn 076-541 15 56

Relaterad information