Kötid bör inte tillåtas som urvalsgrund vid valet av skola

Publicerad

Konkurrensverket framhåller i ett remissyttrande att det är viktigt att alla vårdnadshavare ges samma möjligheter och förutsättningar vid val av skola. Därför bör kötid inte vara en urvalsgrund vid val till grundskolan.

Konkurrensverket har lämnat synpunkter på betänkandena En mer likvärdig skola (SOU 2020:28) och Gemensamt ansvar (SOU 2020:33) som berör konkurrensen mellan skolor med kommunala och enskilda huvudmän inom grundskolan respektive gymnasieskolan.

Konkurrensverket anser att en förutsättning för att skolvalet ska kunna leda till kvalitetskonkurrens är att vårdnadshavare och elever har lika möjligheter att välja och att de har tillgång till relevant och korrekt information om de skolor de har att välja mellan. Konkurrensverket tillstyrker därför att Skolverket ska ansvara för att vårdnadshavare ges information om skolvalet och om olika valalternativ.

För att alla vårdnadshavare ska få samma möjligheter och förutsättningar vid valet av grundskola delar Konkurrensverket utredningens bedömning att kötid inte ska tillåtas som urvalsgrund.

– Att vissa skolor kan bli fulltecknade långt innan valet av skola behöver göras innebär att alla inte ges lika förutsättningar att välja, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

Konkurrensverket anser att alla skolor, oavsett huvudman, bör erbjuda undervisning av en tillräcklig kvalitet och vara öppna för alla elever oavsett bakgrund. Även elever vars vårdnadshavare inte gjort något val ska kunna placeras på en fristående skola inom en rimlig närhet. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget att dessa elever endast ska kunna placeras i skolenheter med kommunal huvudman.

Enligt Konkurrensverket ska alla skolor behandlas på ett transparent och likvärdigt sätt, oavsett om de drivs av en kommun eller en enskild huvudman. I den mån det finns skillnader i uppdrag och ansvar mellan olika huvudmän är det dock rimligt att sådana skillnader avspeglas bland annat i hur ersättningen beräknas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information