Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "En gemensam angelägenhet"

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" som innehåller ett stort antal förslag på många olika områden. Vi har fokuserat på de förslag som närmast berör Konkurrensverkets uppdrag att verka för en effektiv konkurrens mellan företag och om ett effektivt utnyttjande av offentliga medel.

Flera av förslagen på skolområdet har att göra med dimensionering och fördelningen av resurser till skolorna. Kostnaderna för att driva skolor kan bero på många olika faktorer och ersättningsmodellerna kan vara relativt komplexa. För att det ska vara möjligt att följa upp om ersättningen är rimlig i förhållande till kostnaderna anser Konkurrensverket att de ekonomiska resultaten per skolenhet ska samlas in och offentliggöras.

Konkurrensverket avstyrker förslagen om en central granskningsfunktion för läromedel och om ett lagstadgat krav att hyresgästerna ska ges möjlighet att välja nivå vid renovering.

Konkurrensverket anser att varje upphandlande myndighet själv bör avgöra vilka tjänster som ska köpas från privata aktörer och har därför inga invändningar mot förslaget att det inte ska vara obligatoriskt för regionerna att tillämpa vårdval i primärvården.

Senast uppdaterad:

Relaterad information