Konkurrensverket välkomnar förbättringsförslag för statistik på upphandlingsområdet

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelarna av förslagen i departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Det framgår av Konkurrensverkets yttrande som i dagarna lämnats till Finansdepartementet.

Konkurrensverket välkomnar framlagda förslag för att öka såväl kvaliteten på som tillgängligheten till statistik om offentlig upphandling. Huvuddragen i förslaget överensstämmer med vad Konkurrensverket tidigare framfört som möjligt för att förbättra kvaliteten på upphandlingsstatistiken.

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelen av de förslag som lämnas, men har synpunkter på delar av genomförandet. Invändningarna avser bland annat användning av begreppet registrering, vilken myndighet som beviljas att utfärda föreskrifter, regleringen av ikraftträdandet samt delar av konsekvensbeskrivningen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information