Konkurrensverket tar initiativ till att stärka det nordiska samarbetet för hållbar upphandling

Publicerad

Den 24–25 november bjöd Konkurrensverket in nordisk expertis inom inköps- och upphandlingsfrågor, till en uppskattad gemensam workshop på tema hållbar upphandling.

– De nordiska länderna har mycket gemensamt och kan dra nytta av varandra i det fortsatta arbetet, som banar väg för en god utveckling av hållbar upphandling. Det känns positivt att alla de nordiska länderna deltar med kunniga och engagerade kollegor på denna första nordiska workshop. Ett effektivt nordiskt samarbete ger möjlighet till värdefullt kompetens- och erfarenhetsutbyte, framhåller Ylva Mannervik, chef för avdelningen för stöd på Konkurrensverket.

Förslaget om en gemensam nordisk workshop presenterades redan i april 2014, i samband med det nordiska möte som då hölls i Helsingfors. Tanken med en workshop var att ge utrymme för fortsatt fokus på specifika frågor inom området hållbar upphandling, med sikte på erfarenhetsutbyte mellan upphandlingsexpertis på de olika marknaderna i Norden. 

Den nordiska workshop om hållbar upphandling, som hölls i Sverige, var den första i sitt slag. På agendan stod workshops i två parallella spår utifrån de samarbetsområden mellan de nordiska länderna, som i [dnr 2013/212-5 Statskontorets] förstudie identifierats som relevanta: Livscykelkostnader (LCC – Life Cycle Cost) respektive upphandlingskriterier med fokus på sociala krav samt styrning och verifikation av dessa kriterier.

– Det har varit givande diskussioner och vi har identifierat flera pågående projekt som kan utbyta kunskap och erfarenheter för bättre resultat. Denna workshop var ett effektivt sätt att knyta kontakter som vi kan använda i vårt fortsatta arbete. Förslag på områden för fortsatt samarbete var bland annat nätverk för goda exempel, riskanalys för sociala hänsyn i offentlig upphandling, uppföljningsportalen, LCC-metoder för mer komplicerade produktgrupper såsom byggentreprenader samt utbyte av LCC-verktyg. Diskussionen rymde även förslag på ytterligare samarbetsområden för nästa nordiska workshop, berättar Annie Stålberg och Lisa Sennström som stod värd för de två dagarna.   Konkurrensverkets initiativ till ökad dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte mellan länder, banar väg för att identifiera fler områden där stärkt samarbete kan vara värdefullt i förlängningen.

Relaterad information