Konkurrensverket stärker arbetet för konkurrens på lika villkor

Pressmeddelande

Konkurrensverket stärker sin organisation för att kunna stödja den fortsatta reformeringen av offentlig sektor och motverka att företag drabbas när de inte klarar av att konkurrera med skattesubventionerad näringsverksamhet.

Konkurrensverket arbetar för välfärd genom väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. På kort tid har Konkurrensverket fått flera nya uppgifter och ytterligare uppdrag väntas. De nya uppdragen berör inte minst den fortsatta reformeringen av offentlig sektor som nu genomförs i kommun- och landstingssektorn.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för lagen om offentlig upphandling och kommer från årsskiftet även att ansvara för tillsynen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), som öppnar för fritt val för brukare inom vård och omsorg att välja vem som ska utföra tjänsterna. Ett förslag till vårdval inom primärvården i samtliga landsting ligger just nu för beslut i riksdagen och Konkurrensverket kommer att få i uppdrag att följa och utvärdera arbetet med införande av vårdvalssystem i landstingen.

Regeringen har dessutom utlovat nya regler för att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet. Det kan handla om att kommuner eller andra myndigheter säljer varor och tjänster som snedvrider konkurrensen och tränger undan privat näringsverksamhet. Nästa år får Konkurrensverket en förstärkning av resurserna för att bland annat hantera konkurrensproblem vid offentlig säljverksamhet.

För att kunna utföra de nya uppgifterna på ett bra sätt kommer Konkurrensverket att förstärka och utveckla sin kompetens. Som ett led i det arbetet har en ny fjärde konkurrensavdelning bildats som ska arbeta med konkurrensfrågor i gränslandet mellan offentligt och privat. Till chef för nya avdelningen har Johan Hedelin utsetts. Konkurrensverket breddar också sin rekrytering och rekryterar nu personer med erfarenhet av offentlig verksamhet, till exempel från kommuner och landsting.

- Många klagomål och synpunkter som kommer in till Konkurrensverket handlar om problem i gränslandet mellan offentlig och privat sektor. Med de nya uppgifterna och regelverken, samt förstärkta resurser och kompetens, kommer vi att kunna ta hand om sådana konkurrensproblem på ett bättre sätt, säger Johan Hedelin, avdelningschef för den nya avdelningen inom Konkurrensverket.

Konkurrensverket har också inrättat en ny verksledningsstab som ska vara ett stöd åt generaldirektören. Den avdelning som tidigare hette stab och kommunikation byter namn till avdelningen för kommunikation och internationella frågor.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80,, eller 076-542 15 80 OBS: Nytt mobilnummer från december -08.
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31 Bild (för pressen) på Johan Hedelin finns på vår webbplats.

Relaterad information