Konkurrensverket ser positivt på översyn av regelverk för medicinskt ansvarig sjuksköterska

Publicerad

Konkurrensverket har gjort en uppföljning av ett ärende där det tidigare konstaterats att Falköpings kommun brutit mot proportionalitetsprincipen i lagen om valfrihetssystem genom att inte låta ett företag som uteslutande använder legitimerade sjuksköterskor delta i valfrihetssystemet ”Valfrihet i hemtjänsten, service och omvårdnad”.

Konkurrensverket har genomfört en uppföljning av ärendet och konstaterar att det regelverk kring medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som kommunen uppgivit som hinder för att låta företaget delta i valfrihetssystemet, förefaller illa anpassat till det faktum att det nu finns flera vårdgivare inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Det aktuella regelverket kring medicinskt ansvarig sjuksköterska ska nu ses över. Konkurrensverket ser positivt på detta och avslutar den aktuella uppföljningen.

Relaterad information