Konkurrensverket överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat in ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen i målet mot Sjöfartsverket angående upphandlingsskadeavgift enligt lagen om offentlig upphandling

Kammarrätten i Jönköping har i en dom undanröjt den upphandlingsskadeavgift om 1,1 miljoner kronor som förvaltningsrätten tidigare beslutat att Sjöfartsverket ska betala.

Konkurrensverket anser att kammarrättens dom uppenbart strider mot bestämmelserna om upphandlingsskadeavgift i lagen om offentlig upphandling. Om kammarrättens dom inte ändras riskerar den dessutom att få olyckliga konsekvenser i många andra mål om obligatorisk upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket anser därför att Högsta förvaltningsdomstolen bör meddela prövningstillstånd och återförvisa målet till kammarrätten för ny prövning.

Relaterad information