Konkurrensverket lättar på kraven för anmälan av företagskoncentration

Publicerad

Konkurrensverket lättar på kravet att undertecknat överlåtelseavtal måste bifogas till anmälan om företagskoncentration. Åtgärden är avsedd att förenkla för företagen.

Konkurrensverket har beslutat att från och med den 2 januari 2008 medge lättnad från sin föreskrift om anmälan enligt 37 § konkurrenslagen (KKVFS 2006:3) beträffande skyldigheten att till anmälan om företagskoncentration bifoga undertecknat överlåtelseavtal och eventuella aktieägaravtal eller andra avtal som ligger till grund för koncentrationen, det vill säga civilrättsligt bindande avtal.

Det ska i stället vara tillräckligt att de berörda företagen kan visa för Konkurrensverket att de har för avsikt att genomföra koncentrationen. Planerna måste vara så långt framskridna och konkreta att anmälan i övrigt är fullständig enligt anvisningarna i Konkurrensverkets föreskrift.
Till anmälan ska, när undertecknat avtal ännu inte föreligger, i stället fogas de senaste versionerna av de handlingar som rör koncentrationen.
Åtgärden är avsedd att förenkla för företagen och innebär ett närmande till de regler som gäller enligt EG:s koncentrationsförordning (139/2004).
Konkurrensverket vill påminna om möjligheten till förhandskontakter innan en anmälan om företagskoncentration lämnas in.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Ulfvensjö Baltatzis, maria.ulfvensjo@kkv.se, tfn 08-700 16 54 eller 
Christina Szatek, christina.szatek@kkv.se, tfn 08-700 16 62 

Relaterad information