Konkurrensverket ger sitt stöd avseende tillträde till nätinfrastruktur

Publicerad

Konkurrensverket ska avge skriftligt yttrande avseende fastställande och analys av marknader, identifiering av företag med betydande inflytande samt beslut om skyldigheter. Av yttrandet framgår det att Konkurrensverket ser positivt på att marknaden för centralt tillträde till nätinfrastruktur har utvecklats så att Post och telestyrelsen (PTS) kan föreslå att skyldigheterna på marknaden ska upphöra.

I yttrandet till Post och telestyrelsen (PTS) skriver Konkurrensverket att de data som redovisas för grossistmarknaden för fiberinfrastrukturtillträde pekar på att den tänkta SMP–operatören, med betydande marknadsinflytande, har en marknadsandel på 8 procent. Det väcker frågan om det är lämpligt och rimligt att behålla regleringen av fibertillträde.

Konkurrensverket tillstyrker att principen om lika insatsresurser införs på grossistmarknaden för fibertillträde.

Av yttrandet framgår även att Konkurrensverket i princip är positivt till replikerbarhetstestet, men efterlyser en närmare precisering av vilka tjänster som ingår bland de så kallade flaggskeppsprodukterna.

Relaterad information