Konkurrensverket förordar ett samlat ansvar för PSI-lagens tillämpning

Publicerad

I ett yttrande till Socialdepartementet framhåller Konkurrensverket att förutsättningarna för att förbättra vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen ökar om ansvar för frågorna samlas hos en befintlig myndighet.

I yttrandet över PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10), delar Konkurrensverket utredningens bedömning om behov att stimulera förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen. Av yttrandet framgår det att Konkurrensverket delar utredningens bedömning avseende förslagen om avgifter och riktade insatser mot offentliga aktörer.

Slutbetänkandet framhåller att uppgifter som tillkommer till följd av utredningens förslag bör fördelas på olika befintliga myndigheter med ansvar för angränsande frågor. Konkurrensverket förordar istället att tillämpningen av PSI-lagen och däribland tillsynen över diskrimineringsförbudet samlas och resurssätts hos en befintlig myndighet för att på så sätt koncentrera kompetensen och kunskapen om PSI-lagen. Den utpekade myndigheten bör ges ett tydligt mandat och effektiva tillsynsbefogenheter.

Konkurrensverket betonar vikten av att tillförsäkra efterlevnaden av PSI-lagen och möjligheten att vidareutnyttja handlingar från den offentliga förvaltningen (Public Sector Information).

Relaterad information