Konkurrensverket avvisar elområdesförslag

Publicerad

I ett yttrande över rapporten ”Analys av möjliga åtgärder för att minska prisområdesproblematiken i Sydsverige” avstyrker Konkurrensverket förslaget om att Svenska kraftnät ska auktionera ut prissäkringskontrakt, så kallade CfD:er, för det sydsvenska elområdet.

I remissvaret till Näringsdepartementet framhåller Konkurrensverket att Svenska kraftnäts övertagande av funktioner på den finansiella elmarknaden skulle kunna medföra en otydlig rollfördelning och hämma incitamenten för marknaden att lösa problem på sikt. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget om att Svenska kraftnät ska auktionera ut CfD-kontrakt för elområde fyra.

Konkurrensverket avstyrker även förslaget att Svenska kraftnät med hjälp av motköp ska tvingas garantera en viss minimikapacitet i överföringen mellan elområde tre och fyra. Det skulle hämma önskvärda pris- och styrsignaler för investeringar och minska utbudet av produktionskapacitet på den ordinarie spotmarknaden i elområde fyra, menar Konkurrensverket.

Förslaget om utvecklad information från Svenska kraftnät till marknaden får Konkurrensverkets stöd. Likaså välkomnas förslaget om en ändrad hantering av Västkustsnittet, men det måste vägas mot eventuella negativa effekter för marknaden i övrigt, betonar Konkurrensverket.

Relaterad information