Konkurrensverket avstyrker förslag om valfrihetssystem på området för elektronisk identifiering

Publicerad

I ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet ”Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning” avstyrker Konkurrensverket förslaget att ett system motsvarande det som tillhandahålls enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) införs på området för elektronisk identifiering.

Konkurrensverket anser att det inte tydligt framgår hur det föreslagna valfrihetssystemet för elektronisk identifiering ska utformas eller regleras. Konkurrensverket anser att regleringen av valfrihetssystem ska samlas i en gemensam lag.

Konkurrensverket avstyrker även förslaget att regeringen ska ge Skatteverket och Rikspolisstyrelsen i uppdrag att under 2010 i en försöksverksamhet var för sig tillhandahålla tjänster för ekonomi- och personaladministration i så kallade gemensamma administrativa verksamhetsstöd. Såsom förslaget måste förstås kommer dessa myndigheter att ges ensamrätt till att utföra tjänsterna. Det skulle ta bort möjligheterna för övriga myndigheter att konkurrensutsätta tjänster för ekonomi - och personaladministration genom en upphandling i konkurrens enligt upphandlingslagsstiftningen. Därmed skulle förutsättningarna för en effektiv resursanvändning på området minska till nackdel för det allmänna och medborgarna.

Förslaget strider därtill dels mot den förvaltningspolitiska inriktningen som innebär att myndigheter ska fokusera på sin kärnverksamhet dels mot den av riksdag och regering fastslagna inriktningen att den konkurrensutsatta delen av den svenska ekonomin ska öka.

Relaterad information