Konkurrensverket avstyrker förslag om en ny uteslutningsgrund för leverantörer

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker Arbetsmarknadsdepartementets förslag om att leverantörer som inte har undersökt arbetsmiljöriskerna i sin verksamhet ska uteslutas från att lämna anbud i en offentlig upphandling.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet (betänkande ”Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet", SOU 2009:97).

Konkurrensverket anser att en absolut uteslutningsgrund i lagen om offentlig upphandling inte ska införas eftersom ett sådant sätt att  utesluta leverantörer kan strida mot EU-rätten. Det lämnade förslaget är enligt Konkurrensverket också svårt att förena med det mål som regeringen har när det gäller enklare regler inom upphandlingsområdet för företagen.

Relaterad information