Konkurrensen inom byggentreprenadområdet måste bli bättre

Pressmeddelande

Byggentreprenader är högt representerade i de ansökningar om upphandlingsskadeavgift/böter som Konkurrensverket tagit till domstol. Det förekommer också problem med korruption och karteller.

Den nya skärpta lagstiftningen för offentlig upphandling innebär att Konkurrensverket numera kan gå till domstol och kräva böter om upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner och statliga myndigheter, gjort otillåtna direktupphandlingar. Den möjligheten fanns inte tidigare. Vid en konferens i Stockholm redogjorde Konkurrensverkets generaldirektör för de processer som nu pågår i domstol.

– Jag är övertygad om att de otillåtna direktupphandlingarna kommer att bli färre framöver. En av våra huvuduppgifter är att sprida kännedom om de ärenden vi tagit till domstol för att uppnå en allmänpreventiv effekt. Jag skulle dessutom gärna se att de kommuner och statliga myndigheter som dömts att betala böter tydligt redovisar dessa i sina bokslut till skattebetalarna, säger Dan Sjöblom.

De tre byggentreprenader som just nu ligger i domstol och väntar på beslut om böter/upphandlingsskadeavgift är Sigtuna kommun där hamnen har byggts om utan föregående annonsering och konkurrensutsättning, Migrationsverkets ombyggnation av ett förvar i Åstorp, och Akademiska hus uppförande av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala. Det fjärde ärendet där Konkurrensverket kräver böter/upphandlingsskadeavgift handlar om ett biljetthanteringssystem vid Jämtlandstrafiken.

– Konkurrensen inom byggsektorn är inte alls så stark som man kunde ha hoppats, säger Dan Sjöblom. Bara ett fåtal företag kan ta på sig riktigt stora projekt, som fallet ofta är vid investeringar i infrastruktur. Konkurrensen från utländska företag är fortfarande svag. Inträdesbarriärerna är höga. Traditionen med bransch- och intresseföreningar där konkurrerande företag träffas är stark. Dessutom förekommer problem med mutor och korruption.

– Jag skulle också gärna se en framåtsyftande debatt om hur vi på bästa sätt ska ta hand om de personer som lämnar information om korruption eller karteller. Dessa så kallade ”whistleblowers” borde behandlas med den respekt de förtjänar. Så är inte alltid fallet i dag.

– Vi på Konkurrensverket kommer fortsätta att fokusera på byggentreprenadområdet. Offentlig upphandling ska skötas enligt reglerna och företagen ska avhålla sig från otillåtna samarbeten och korruption. Det är den säkraste garantin för att skattebetalarna får ut det mesta och det bästa för pengarna, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Ann Fryksdahl, bitr. avdelningschef, tfn 08-700 16 87

Relaterad information