Klargörande om tillämpliga regler för upphandlingar som både avser ramavtal och vanligt tjänsteköp

Publicerad

I ett yttrande till Kammarrätten i Jönköping framhåller Konkurrensverket att reglerna i 5 kap. i lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämpliga på upphandlingar som huvudsakligen avser en myndighets ingående av ramavtal.

Kriminalvården genomför en upphandling av tele- och datakommunikation, vilken har blivit föremål för överprövning. Av förfrågningsunderlaget framgår bland annat att upphandlingen avser köp av ”bastjänster” (vilka leverantören ska utföra) och ”optioner” (vilka leverantören ska tillhandahålla vid en separat beställning från Kriminalvården).

Enligt kammarrättens uppfattning förutsätter prövningen i målet ett ställningstagande om de särskilda reglerna för ramavtal i 5 kap. i  lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas på den aktuella upphandlingen, eller om denna istället ska prövas enligt reglerna för vanliga tjänstekontrakt.

Av reglerna i 5 kap. LOU följer bland annat att ramavtal endast får ha en kontraktstid som är längre än fyra år om det finns särskilda skäl (5 kap. 3 § LOU)

Konkurrensverket, som endast har uttalat sig i rättsfrågan om vilka regler som är tillämpliga på upphandlingar som både avser ramavtal och vanligt offentligt kontrakt, konstaterar sammanfattningsvis följande: 

Om en och samma upphandling avser både ramavtal och vanligt kontrakt, ska reglerna i 5 kap. LOU tillämpas på upphandlingen om den huvudsakligen avser ett ramavtal. Likaså ska reglerna i 5 kap. LOU tillämpas om det inte är möjligt att avgöra om ramavtalet eller det övriga kontraktet utgör upphandlingens huvudsakliga föremål. Konkurrensverket betonar därtill att en upphandlande myndighet inte får lägga samman en upphandling av ramavtal och vanligt kontrakt i avsikt att undvika ett tillämpande av reglerna i 5 kap. LOU.

Relaterad information