Järnvägspaketet leder till förbättrad konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket stöder Transportstyrelsens föreslagna regeländringar för att fullt ut införliva första järnvägspaketet i svensk lagstiftning.

Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över Transportstyrelsens rapport "Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning". 

För att  minska riskerna för konkurrensskadlig korssubventionering och stöd från det allmänna för utförda tjänster och för att främja ett rättvist och icke-diskriminerande tillträde till järnvägsinfrastrukturen och effektiva person- och godstransportmarknader, krävs enligt Konkurrensverket insyn i dessa verksamheters ekonomiska situation, inklusive ekonomiska ersättningar eller stöd från staten.

Enligt EU-rätten finns det på järnvägsområdet krav på särredovisning av verksamheter och stöd från det allmänna. För att säkerställa  god marknadstransparens ska särredovisningarna också offentliggöras. Konkurrensverket stöder förslaget om att ett publiceringskrav införs i den svenska järnvägslagen. Konkurrensverket framhåller också att eftersom det finns motsvarande regler gällande särredovisningar enligt den så kallade transparenslagen bör det även i denna lagstiftning införas ett publiceringskrav.

Relaterad information