Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till reviderad bötesmetod

Publicerad

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till en ny metod som vi avser att använda när vi fastställer storleken på konkurrensskadeavgiften för företag som har överträtt konkurrensreglerna. Inför det fortsatta arbetet är synpunkter från intressenter av stort värde.

I november 2009 publicerade Konkurrensverket på eget initiativ en beskrivning av vilken metod vi använder för att fastställa konkurrensskadeavgift. I beskrivningen av metoden klargör vi hur Konkurrensverket tolkar och tillämpar konkurrenslagens regler om konkurrensskadeavgift. Metoden riktar sig till Konkurrensverkets tillsynsobjekt och syftar till att öka förutsebarheten i våra bedömningar av konkurrensskadeavgiftens storlek i enskilda fall.

Konkurrensverket genomför sedan i början av år 2021 en översyn av vår befintliga metod. Mot bakgrund av resultatet av översynen överväger vi vissa ändringar i metoden. Vi har tagit fram ett utkast till reviderad metod för att fastställa konkurrensskadeavgift. Vi har också tagit fram en promemoria som redovisar de ändringar vi överväger att genomföra och skälen för ändringarna. Syftet med promemorian är att underlätta förståelsen av Konkurrensverkets ställningstaganden.

Konkurrensverket välkomnar synpunkter på de huvudsakliga materiella ändringar som vårt utkast till reviderad metod innebär i förhållande till vår befintliga metod.

Lämna skriftliga synpunkter

Skriftliga kommentarer på Konkurrensverkets utkast till reviderad metod kan skickas till registrator@kkv.se senast den 24 juni 2021. Ange dnr 21/2021.

Lämna synpunkter vid digitalt möte

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor till oss med anledning av utkastet till reviderad metod vid ett digitalt möte i Zoom den 18 juni 2021 kl. 13.00–14.00.

Anmäl dig till det digitala mötet via mejl till ida.ganrud@kkv.se senast den 15 juni 2021. I mejlet behöver du ange kontaktuppgifter till de personer som ska delta vid mötet. En inbjudan till det digitala mötet kommer att skickas via mejl till de personer som anmäler sig till mötet.

Har du frågor om konsultationen? Kontakta chefsjuristen Marie Östman marie.ostman@kkv.se eller processrådet Masoud Kinsdale masoud.kinsdale@kkv.se.

Senast uppdaterad:

Relaterad information