Hindra att skattesubventionerad kollektivtrafik tränger undan lönsam trafik

Publicerad

I ett yttrande till Näringsdepartementet över ett regeringsförslag om en reformering av kollektivtrafiken föreslår Konkurrensverket bättre regler för att undvika att trafikföretag trängs undan av skattesubventionerad trafik.

Konkurrensverket har i stora drag inga invändningar mot den föreslagna  reformen som har ett tydligt resenärsperspektiv, men vill att regeringen förbättrar möjligheterna för ett trafikföretag att få en rättssäker prövning i det fall en kollektivtrafikmyndighet gör anspråk på att trafiken ska ingå i det offentliga åtagandet. I detta fall kan trafiken drivas i samhällets regi eller upphandlas i konkurrens.  

Konkurrensverket föreslår också att man tar bort en bestämmelse om att exempelvis en kommun vid upphandling av bland annat skolskjutsar får kräva att leverantören även ska svara för taxiservice åt allmänheten. Bestämmelsen stödjer eller legitimerar ett upphandlingsförfarande som begränsar konkurrensen vid upphandlingen och måste också anses strida mot upphandlingslagstiftningen och bland annat principen om att likabehandla leverantörer.  

Konkurrensverket pekar också på att det inte finns erfarenheter av det nya regelverket. Därför är det viktigt att tillsynen och uppföljningen av trafikreformen ges hög prioritet för att snabbt kunna rätta till oönskade effekter. 

Relaterad information