Flytträtt främjar konkurrens på livförsäkringsmarknaden

Publicerad

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet ”Förstärkt försäkringstagarskydd” och framhåller att försäkringstagarens möjlighet att flytta sparkapital mellan försäkringsföretag skapar förutsättningar för en väl fungerande konkurrens inom livförsäkringsområdet.

I remissvaret till Finansdepartementet lyfter Konkurrensverket fram synpunkter avseende flytträtt på livförsäkringsmarknaden och betonar dess betydelse för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.

Konkurrensverket stöder förslagen som innebär utvidgad flytträtt för livförsäkringssparare, men saknar en kvantitativ analys i frågan om en obligatorisk flytträtt för kollektivavtalade premiebestämda tjänstepensioner.

Konkurrensverket har även i tidigare yttranden framhållit flytträttens betydelse och betonar att det på grund av livsförsäkringssparandets långsiktiga karaktär bör finnas förutsättningar för konkurrens såväl under avtalstiden som vid tidpunkten för tecknandet av en försäkring.

Tydliga regler för bestämmandet av avgifter vid flytt och återköp är viktiga ur ett konkurrensperspektiv, menar Konkurrensverket.  Individens val ska kunna grundas på rättvisande information om bland annat återköps- och flyttvärden, som underlättar jämförelsen mellan olika alternativ.

Konkurrensverket ser positivt på den principiella inriktningen i betänkandet, som syftar till att skydda konsumentintresset på livförsäkringsmarknaden.

Relaterad information