Eftersträva etableringsfrihet på marknaden för dos-läkemedel

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande angående en remiss om dosdispenserade läkemedel och läkemedel för djur. Konkurrensverket är positivt till flera av förslagen men konstaterar att krav på tillverkning i Sverige när det gäller maskinell dosdispensering sannolikt gör det svårare för utländska aktörer att etablera sig.

Konkurrensverket har svarat på Socialdepartementets remiss Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd, SOU 2014:87. I remissen föreslår utredningen ett krav på att tillverkningen av dosdisponerade läkemedel ska ske i Sverige.

Kravet kommer sannolikt göra det svårare för utländska aktörer att etablera sig på den svenska marknaden för dosdisponerade läkemedel. Det är viktigt att etableringsfrihet eftersträvas så långt det är möjligt och att regelverket utformas så att möjliga aktörer inte utestängs. Det konstaterar Konkurrensverket i sitt yttrande.

Konkurrensverket är positivt till förslaget om en prissättningsmodell och delar utredningens bedömning att modellen utnyttjar priskonkurrensen mellan tillverkarna.

Konkurrensverket ser även positivt på förslagen till handel med läkemedel för djur och en särskild prissättningsmodell för noga definierade läkemedelskategorier eller patientgrupper.

Senast uppdaterad:

Relaterad information