Effektivisera kommuniceringsskyldigheten

Publicerad

Konkurrensverket anser att den föreslagna förvaltningslagen framstår som mer pedagogisk och lättillgänglig än den nuvarande i utredningen En ny förvaltningslag. Däremot avstyrks bland annat förslag om att införa kommuniceringsskyldighet inför beslut som inte avgör ett ärende. Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till Justitiedepartementet.

Enligt Konkurrensverket kommer förslaget om kommunicerings-skyldigheten att leda till tungrodd ärendehantering och längre handläggningstider. Därför föreslår Konkurrensverket att en speciallag ska införas som täcker de fall då kommunicering krävs i ett tidigare skede i handläggningen. På så sätt kan kommunikationsskyldigheten avgränsas till fall där den verkligen garanterar ett vägande rättssäkerhetsintresse.

Dessutom föreslår Konkurrensverket att det även bör kopplas en sanktion i det fall kommunikationsskyldigheten åsidosätts. Enligt Konkurrensverkets mening skulle en sådan ordning vara både effektivare och mer proportionerlig än den som förs fram i förslaget.

Relaterad information