Arbetsförmedlingens uppföljning av valfrihetssystemen bör stärkas

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens uppföljning av valfrihetssystemen och leverantörerna är otillräcklig. Det kan i sin tur leda till konkurrensfördelar för de företag som inte lever upp till de uppsatta kraven. Konkurrensverket beskriver i en rapport Arbetsförmedlingens upphandling och uppföljning av sina valfrihetssystem.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att öka kunskapen om valfrihetssystem samt uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens. Denna rapport är en del av arbetet med att öka kunskapen om valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen. I den rapport som nu är klar har fokus varit på områden som är relevanta ur konkurrenssynpunkt.

Valfrihetssystemen innebär till exempel att nyanlända till Sverige har rätt att välja en godkänd leverantör av etableringstjänster.

– Vår rapport visar att Arbetsförmedlingen har rutiner för uppföljning, men att dessa inte har följts i tillräcklig utsträckning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– En otillräcklig uppföljning kan leda till att de kvalitetskrav som avtalats inte följs upp. Det kan i sin tur innebära en konkurrensfördel för företag som inte lever upp till kraven. Därför välkomnar jag Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att utveckla sin uppföljning av leverantörer, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket pekar i rapporten ”Valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen” även på det faktum att Arbetsförmedlingen inte vet hur många klagomål som kommit in på lokal nivå. Det innebär att det inte finns någon heltäckande bild av antalet klagomål i de olika valfrihetssystemen.

Under 2012 hade Arbetsförmedlingen avtal med 767 olika leverantörer inom valfrihetssystemen och betalade ut närmare 462 miljoner kronor i ersättning till dessa företag.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Ann-Britt Bern, projektledare, tfn 08-700 15 39
Peter Delden, avdelningschef, tfn 08-700 16 34

Relaterad information