Hallsberg gjorde otillåten direktupphandling av byggentreprenad

Press Hallsbergs kommun genomförde en större ombyggnation av en fastighet utan att först annonsera entreprenaden enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen gjorde sig därmed skyldig till en otillåten direktupphandling. Det ans...

Forskningsrapport om vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling

Vikten av fungerande konkurrens i offentlig upphandling är uppenbar. Svensk offentlig upphandling motsvarar ungefär en sjättedel av BNP på årsbasis och det är uppenbart att även små kostnadssänkningar kan innebära väsentliga...

Lagrådsremiss med förslag om utökade befogenheter för Konkurrensverket

Press Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att Konkurrensverkets beslutanderätt ska utökas och även omfatta att som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

Nordiska samarbetsavtalet i kraft i samtliga nordiska länder

Island har ratificerat det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor. Därmed har avtalet trätt i kraft i samtliga nordiska länder.

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerar memorandum om digitala plattformar och framtidens konkurrenslagstiftning

Press I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna i dag ett gemensamt memorandum med det nordis...

P-automater upphandlades felaktigt av Örebro kommun

Press Örebro kommun har gjort en otillåten direktupphandling av parkeringsautomater. Det anser Konkurrensverket som nu vänder sig till förvaltningsrätten och yrkar att kommunen döms att betala 145 000 kronor i böter/upphandlingsska...

Förslag om nya tillsynsuppgifter för Konkurrensverket

Konkurrensverket föreslås bli tillsynsmyndighet för regelverket om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

Konkurrensverket avslutar utredning mot leverantörer av hårvårdsprodukter

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande samarbete mellan ett antal företag verksamma på marknaden för professionella hårvårdsprodukter. Den inledande misstanken grundade sig huvudsakligen på ett...