Använd i första hand upphandling eller valfrihetssystem för arbetsmarknadstjänster

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen". Konkurrensverket tillstyrker förslaget om undantag för självkostnadsprincipen och förbudet mot vinstdrivande...

Ny riskskatt kan ge bättre konkurrens

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslaget att införa en riskskatt för vissa kreditinstitut.

Forskningsrapport om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader

Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna är medvetna om det eller ens har någon praktisk möjlighet att påverka. Hur medvetna är konsumenter egentligen om vilken kommersiell...

Positivt med möjlighet till konkurrens även i framtidens järnvägsunderhåll

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Framtidens järnvägsunderhåll". Konkurrensverket har inga invändningar mot att viss del av järnvägsunderhållet återtas i egen regi. I yttrandet lämnar vi dock några synpunkter...

Forskningsrapport om allmänhetens syn på kartellbrott

Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserade minskar människors benägenhet att...

Ingen synnerlig brådska när Huddinge direktupphandlade snöröjning

Press Huddinge kommun gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling när kommunen inte upphandlade snöröjning enligt upphandlingsreglerna. Det anser Konkurrensverket som yrkar att kommunen ska betala två miljoner kronor i...

Välkommet med förstärkt skydd för visselblåsare

Konkurrensverket har yttrat sig över betänkandet "Ökad trygghet för visselblåsare". Konkurrensverket ser positivt på betänkandets förslag till genomförande av det så kallade visselblåsardirektivet och välkomnar att skyddet fö...

Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ett steg i rätt riktning

Konkurrensverket tillstyrker i ett yttrande förslaget om ett nationellt biljettsystem där alla kollektivtrafikföretag i Sverige kan delta på lika villkor.