Utredning av läkemedelsmarknaden visar inte på missbruk av dominerande ställning

Konkurrensverket har utrett ett klagomål om att distributörer eller tillverkare av läkemedel har missbrukat en dominerande ställning genom att vägra leverera läkemedel till ett företags partihandelsverksamhet.

Konkurrens med schystare villkor

I Dagens samhälle den 17 november 2016 skriver bland annat Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom om den informationssatsning som inleds den 22 november i Sundsvall, med syfte att öka kunskapen om reglerna om hur...

Samordnade konkurrensregler bidrar till bättre konkurrens

En samordning av konkurrensregler i alla EU-länder stärker möjligheterna för tillsynsmyndigheterna att bidra till en väl fungerande konkurrens. Det framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med en...

Avslutad utredning om lojalitetsskapande avtal på mejerimarknaden

Konkurrensverket har, efter ett tips, utrett om att Arla missbrukat sin dominerande ställning på marknaden genom lojalitetsskapande avtal med dagligvarubutiker.

Förbättrade konkurrensförutsättningar på fondmarknaden

Förbättrad konsumentinformation, ökad transparens och ett moderniserat fondregelverk förbättrar konkurrensen på fondmarknaden. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Finansdepartementet över utredningen En hållba...

Tillsyn ger positiva förändringar

"Det är positivt att vi i våra rapporter, som belyser effekterna av Konkurrensverkets tillsynsarbete, kan se att de flesta upphandlande myndigheter som vi haft tillsynsärenden mot har genomfört positiva förändringar."

Konkurrensverket avstyrker förslag om driftsformer för universitetssjukhus

Även universitetssjukhus bör ges möjlighet att anlita andra vårdgivare när det bedöms lämpligt och effektivt, framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Socialdepartementet.

Forskningsstudie om indikatorer på otillåtna samarbeten i upphandlingsdatabaser

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Mihály Fazekas och Bence Tóth vid Universitetet i Cambridge analyserat databaser med uppgifter om annonserade offentliga upphandlingar i Sverige och EU i syfte att hitta...