Entreprenörsansvar säkrar arbetstagares lön

Det nuvarande förslaget för hur ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen ska införas är det bästa av de tre som hittills har remitterats. Skälet är att det nu görs tydligt att det efter arbetsgivaren är...

Uppdaterat allmänt råd om avtal av mindre betydelse

Konkurrensverket har uppdaterat det allmänna rådet om avtal av mindre betydelse (bagatellavtal).

Förbjud Hässleholm att begränsa konkurrensen

Press Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Det menar Konkurrensverket som nu tar Hässleholm till domstol för att få fram ett förbud mot kommunens agerande.

Nytt verktyg för effektivare kartelljakt

Press Konkurrensmyndigheterna i Norden får nu ett effektivt verktyg att använda i jakten på olagliga karteller och företag som missbrukar sin marknadsmakt. Ett nytt nordiskt samarbetsavtal gör det lättare för konkurrensmyndighetern...

Kvalitet i välfärdstjänster kan garanteras utan vinstbegränsningar

Att begränsa vinster i vissa välfärdsföretag är inte en förutsättning för att garantera god kvalitet i välfärdstjänster som är konkurrensutsatta. Konkurrensverket avstyrker därför Välfärdsutredningens återupprepade förslag om...

Oklarheter i förslaget till ny dataskyddslag

Det finns betydande oklarheter i förslaget till ny dataskyddslag. Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till Justitiedepartementets utredning om ny dataskyddslag.

Gör det enklare att utesluta fuskande företag

Regler och rutiner bör skapas som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att identifiera företag som ägs eller leds av personer som är dömda för bidragsbrott. Det skulle göra det enklare att utesluta fuskande företag fr...

Konkurrensverket föreslås bli beslutsinstans i koncentrationsärenden

I lagrådsremissen föreslår regeringen ändringar i konkurrenslagen som innebär att beslutanderätten flyttas från domstol till Konkurrensverket i fråga om att förbjuda företagskoncentrationer.