Konkurrensverket tillstyrker förstärkt kontroll över premiepensionssystemet

Nya och utvecklande krav på fondbolagen, som bland annat bidrar till att stärka Pensionsmyndighetens kontrollfunktion, föreslås i promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Konkurrensverket anser dock att...

Systemet för prissättning på läkemedel måste ses över

Hela den nuvarande prissättningsmodellen på läkemedel måste ses över. Konkurrensverket anser därför att Läkemedelsutredningen behöver ett tilläggsdirektiv som omfattar en översyn av prissystemet för samtliga läkemedel. Det...

En förenklad och effektiviserad byggprocess gynnar konkurrensen

Genom att dagens byggprocess förenklas och effektiviseras gynnas en ökad konkurrens samt ett ökat bostadsbyggande. I ett yttrande tillstyrker därför Konkurrensverket Boverkets förslag om att införa certifiering av sakkunniga...

Telia har inte gjort sig skyldig till otillåtet samarbete

Press Telia gjorde sig inte skyldig till otillåtet samarbete med konkurrenten Gothnet inför en upphandling i Göteborg 2009. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom.

Konkurrens är att välja

Press Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018”. I rapporten beskrivs även utvecklingen på flera andra...

Konkurrensverket avslutar utredning

Konkurrensverket har utrett om två företag verksamma inom beläggningsbranschen har överträtt konkurrenslagen genom utbyte av strategisk information. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket överklagar domen i Nasdaqmålet

Konkurrensverket ansökte 2015 om stämning mot Stockholmsbörsen, Nasdaq, eftersom myndigheten menade att Nasdaq missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när de hindrade företaget Burgundy från att använda en viktig...

Åläggande för att ge tillgång till återvinningsstationer

Press Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska återkalla uppsägningen av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Detta enligt ett beslut av Konkurrensverket....