Telia har inte gjort sig skyldig till otillåtet samarbete

Press Telia gjorde sig inte skyldig till otillåtet samarbete med konkurrenten Gothnet inför en upphandling i Göteborg 2009. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom.

Konkurrens är att välja

Press Konkurrensen i Sverige fungerar bra, men det finns brister. Dit hör framför allt byggsektorn och bankmarknaden. Det framgår av rapporten ”Konkurrensen i Sverige 2018”. I rapporten beskrivs även utvecklingen på flera andra...

Konkurrensverket avslutar utredning

Konkurrensverket har utrett om två företag verksamma inom beläggningsbranschen har överträtt konkurrenslagen genom utbyte av strategisk information. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.

Konkurrensverket överklagar domen i Nasdaqmålet

Konkurrensverket ansökte 2015 om stämning mot Stockholmsbörsen, Nasdaq, eftersom myndigheten menade att Nasdaq missbrukade sin dominerande ställning på marknaden när de hindrade företaget Burgundy från att använda en viktig...

Åläggande för att ge tillgång till återvinningsstationer

Press Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska återkalla uppsägningen av ett avtal om tillgång till återvinningsstationer med det konkurrerande företaget TMResponsibility. Detta enligt ett beslut av Konkurrensverket....

Knivsta kommun krävs på upphandlingsböter

Press Knivsta kommun fortsatte göra beställningar även efter det att Konkurrensverket tillskrivit kommunen och inlett en utredning kring frågan om en otillåten direktupphandling. Detta ses som en försvårande omständighet när...

Uppföljning av kycklingförvärv

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett ärende på kycklingmarknaden som avslutades 2016. Uppföljningen sker genom samtal med olika marknadsaktörer. Om du har information om kycklingmarknaden som kan vara av...

Konkurrensverket välkomnar förbättringsförslag för statistik på upphandlingsområdet

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelarna av förslagen i departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Det framgår av Konkurrensverkets yttrande som i dagarna lämnats till Finansdepartementet.