Forskningsrapport om innovationstävlingar

Docent Stefan Fölster vid Reforminstitutet har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning undersökt i vilken mån och i vilka sammanhang innovationstävlingar kan vara ett komplement till de upphandlingar eller den...

Mariestad krävs på upphandlingsböter

Press Mariestads kommun krävs på 730 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift. Kommunen har, enligt Konkurrensverket, gjort en otillåten direktupphandling av en byggentreprenad.

Böteskrav för otillåten direktupphandling

Kommunala bolaget Got Event i Göteborg gjorde en otillåten direktupphandling av underlagsmaterial inför EM i ridsport 2017. Den otillåtna upphandlingen gjordes även i strid mot ett tidigare domstolsbeslut, och är därmed ett...

Effektiv tillsyn med nya kraftfulla verktyg

Konkurrensverket har aktivt arbetat för att bidra till den svenska och internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdet under det gångna året. Det framgår av Konkurrensverkets årsredovisning för 2017....

Konkurrensverket tillstyrker förstärkt kontroll över premiepensionssystemet

Nya och utvecklande krav på fondbolagen, som bland annat bidrar till att stärka Pensionsmyndighetens kontrollfunktion, föreslås i promemorian Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. Konkurrensverket anser dock att...

Systemet för prissättning på läkemedel måste ses över

Hela den nuvarande prissättningsmodellen på läkemedel måste ses över. Konkurrensverket anser därför att Läkemedelsutredningen behöver ett tilläggsdirektiv som omfattar en översyn av prissystemet för samtliga läkemedel. Det...

En förenklad och effektiviserad byggprocess gynnar konkurrensen

Genom att dagens byggprocess förenklas och effektiviseras gynnas en ökad konkurrens samt ett ökat bostadsbyggande. I ett yttrande tillstyrker därför Konkurrensverket Boverkets förslag om att införa certifiering av sakkunniga...

Telia har inte gjort sig skyldig till otillåtet samarbete

Press Telia gjorde sig inte skyldig till otillåtet samarbete med konkurrenten Gothnet inför en upphandling i Göteborg 2009. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom.