Klartecken för Metsos köp av P.J. Jonsson och Söner efter åtaganden

Metso Sweden AB:s köp av Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner får klartecken av Konkurrensverket. Beslutet har fattats sedan Metso gjort frivilliga åtaganden som syftar till att undanröja de negativa effekter som skulle kunna ...

Konkurrensverket avslutar utredning på kistmarknaden

Konkurrensverket har efter anonyma klagomål genomfört en utredning gällande missbruk av dominans på marknaden för kistor.

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Nu söker Konkurrensverket externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Konkurrensverket ser insamling av förpackningsavfall i ett vidare sammanhang

Konkurrensverket lämnar synpunkter på förslaget om mer fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall och framhåller att frågan bör behandlas i ett vidare sammanhang som uppmärksammar kommunernas roll på marknaden. Det...

Konkurrensverkets prioriteringar under 2018

– Min ambition är att ni framöver ska se Konkurrensverket som en snabbare och vassare myndighet. Men jag kommer aldrig att göra avkall på rättssäkerheten för att nå dit. Det sa Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermste...

Konkurrensverket utreder misstänkt överträdelse på marknaden för försäljning av musikinstrument

Som ett led i utredningen har Konkurrensverket gjort oanmälda besök (så kallade gryningsräder) hos ett antal företag i musikinstrumentsbranschen i Sverige.

Konkurrensverkets prioriteringspolicy uppdaterad

Konkurrensverkets policy för prioritering ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Södertäljes tilldelning av koncession var otillåten

Press Tilldelningen av kontrakt för driften av Södertälje gästhamn följde inte lagen om upphandling av koncessioner, och var därför en otillåten direktupphandling. Det menar Konkurrensverket som nu går till domstol och kräver att...