Avtal om granskning var otillåten direktupphandling

Press Håbo kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de ingick avtal om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter i kommunala Håbo Marknadsaktiebolag. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska dömas att betal...

Konkurrensverket tillstyrker förslag som ska lösa kapacitetsbrist i elnäten

Konkurrensverket tillstyrker förslaget att elnätsföretag ska göra en prövning av tänkbara alternativ till nätutbyggnad för att öka kunders möjligheter att ansluta sig till elnäten.

Konkurrensverket avslutar utredning om misstänkt konkurrensbegränsande samarbete vid upphandling av försäkringar

Konkurrensverket inledde under våren 2017 en utredning om konkurrensbegränsande samarbete i samband med upphandlingar av försäkringslösningar. Misstanken bestod i att företagen utbytt information med varandra på ett sådant sä...

Ändringar i konkurrenslagen och ny konkurrensförordning börjar gälla i dag

Ändringarna i konkurrenslagen och den nya konkurrensförordningen som träder i kraft den 1 mars 2021 är en följd av ett EU-direktiv från 2018 som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.

Konkurrensverket avstyrker förslag om ändrat befordringskrav i postförordningen

Bristerna i promemorian Befordringskravet i postförordningen är så omfattande att det inte går att ta ställning till konsekvenserna av förslaget om ändrat befordringskrav. Konkurrensverket avstyrker därför förslaget.

Risk för konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige

Press Det finns flera potentiella konkurrensproblem på digitala marknader i Sverige. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan olika digitala marknader,...

Nya allmänna råd om eftergift och nedsättning och upphävda allmänna råd om näringsförbud

Konkurrensverket har beslutat om nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift med anledning av de förändringar som införs i konkurrenslagen den 1 mars 2021 och den nya konkurrensförordningen som börj...

Enkät till leverantörer i jordbruks- och livsmedelskedjan om avtalsvillkor och beteenden

Lagen om otillbörliga handelsmetoder som föreslås träda i kraft i november 2021 ska skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsvaror mot vissa avtalsvillkor och beteenden som köpare utövar mot leverantörer. Konkurrensver...