Konkurrensverket lämnar synpunkter på ny telekomreglering

I ett yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” framhåller Konkurrensverket att de särskilda konkurrensreglerna för telekomsektor...

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Press Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp ...

Konkurrensverket godkänner Evolan Pharma som köpare av hydrokortisonprodukter

Transaktionen innebär att förutsättningarna för en god konkurrens gällande hydrokortisonprodukter kan bevaras efter Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding.

EU:s konkurrensregler om horisontella avtal utvärderas

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för horisontella avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 12 februari 2020.

Kungsbacka gjorde upprepade felaktiga upphandlingar

Press Kungsbacka kommun gjorde en otillåten direktupphandling när chefstjänster bemannades av extern konsult. Upphandlingen skulle, enligt Konkurrensverket, ha annonserats. Nu kräver Konkurrensverket att Kungsbacka kommun döms att...

Forskningsrapport om korruptionsdomar och offentlig upphandling

Att korruption, utöver att snedvrida konkurrensen, skadar allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen är uppenbart. Det är därför en viktig uppgift att genom olika insatser förebygga och motverka korruption i all...

Konkurrensverket avstyrker föreslagna energiåtgärder

Utredningsförslag om åtgärder för små energiaktörer avslås av Konkurrensverket. Åtgärdernas syfte är gott, men de konkreta förslagen har inte analyserats tillräckligt och deras effekter har inte redovisats. Det framhåller...

Utredning om informationsutbyte avslutad efter frivilliga åtaganden

Konkurrensverket har utrett om ett utbyte av information mellan företag verksamma i asfaltbranschen utgjort en överträdelse av konkurrensreglerna. Efter att frivilliga åtaganden inkommit till Konkurrensverket är utredningen n...