Ingen framgång i domstol för ostproducenter

Press De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett besl...

Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett...

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Press Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger per år rapportera till Europeiska kommissionen, om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

Särskild undersökning av förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering.

Ställningstagande om urvalets betydelse i ett valfrihetssystem

För att en upphandlingssituation inte ska uppstå är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna i ett valfrihetssystem. Det framgår av ett nytt...

Härjedalens kommun gjorde fel när de köpte vid sidan av ramavtal

Press Härjedalens kommun bröt mot upphandlingsreglerna när kommunen köpte in bemanningstjänster till socialtjänsten vid sidan av ramavtal. Konkurrensverket kräver nu att domstol dömer kommunen att betala 260 000 kronor i...

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika...