Särskild undersökning av förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv som rör mobila betalningslösningar för parkering.

Ställningstagande om urvalets betydelse i ett valfrihetssystem

För att en upphandlingssituation inte ska uppstå är det av avgörande betydelse att den upphandlande myndigheten inte gör något urval bland de anslutna leverantörerna i ett valfrihetssystem. Det framgår av ett nytt...

Härjedalens kommun gjorde fel när de köpte vid sidan av ramavtal

Press Härjedalens kommun bröt mot upphandlingsreglerna när kommunen köpte in bemanningstjänster till socialtjänsten vid sidan av ramavtal. Konkurrensverket kräver nu att domstol dömer kommunen att betala 260 000 kronor i...

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Konkurrensverket utreder inte alla tips och klagomål som anmäls till oss eller som vi upptäcker genom vår omvärldsbevakning. Urvalet av vilka ärenden som vi utreder görs utifrån en särskild prioriteringspolicy där olika...

Antalet anbud i offentliga upphandlingar ökar

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2017 till 706 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...

Exklusivavtal mellan träningsföretag förbjuds

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, ska upphöra med att tillämpa exklusivavtal med olika träningsanläggningar fram till dess att Konkurrensverket slutligt har avgjort frågan om dessa avtal är förbjudna enligt...

Haninges fastighetsbolag fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjorde sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol döme...

Alternativa scenarier kan användas i konkurrensutredningar

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Vladimir Bastidas Venegas utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bed...