Pensionsförslag kan strida mot EU:s upphandlingsregler

Utredningsförslaget till reformerat premiepensionssystem kan strida mot EU:s upphandlingsregler. Det framhåller Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.

Uppdaterad prioriteringspolicy för Konkurrensverket

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynen ska alltid vara aktuell och återspegla hur verksamheten bedrivs. En ny och uppdaterad policy är nu beslutad och publicerad.

Forskningsrapport om varför antalet anbudsgivare är så få i offentlig upphandling

Varför antalet anbud är så få inom offentlig upphandling och vad upphandlande myndigheter kan göra för att öka antalet anbud är två av de frågor som behandlas i en ny forskningsrapport utförd på uppdrag av Konkurrensverket.

Kristianstad lade till entreprenad utan upphandling

Press Kristianstads kommun har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med tillbyggnad vid Degeberga reningsverk. Det menar Konkurrensverket som nu kräver att domstol dömer kommunen att betala 800 000 kronor...

Ingen framgång i domstol för ostproducenter

Press De företag som överklagade Konkurrensverkets beslut att förbjuda en företagskoncentration som skulle ge dem kontroll över de tre ostvarumärkena Präst, Herrgård och Grevé nådde ingen framgång i domstol. Det framgår av ett besl...

Ickevalsalternativet i vårdvalet bör inte grundas på närhetsprincipen

Konkurrensverket avstyrker i ett remissyttrande ett förslag om att närhetsprincipen ska vara ickevalsalternativ i vårdvalssystemen. Konkurrensverket har nyligen publicerat ett ställningstagande som innebär att ett...

Stora olikheter i kommunala bostadsföretags borgensavgifter

Press Någon enhetlig metod för att beräkna borgensavgifter för kommunala bostadsföretag används inte, i stället är det stora olikheter i hur avgifterna beräknas. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger per år rapportera till Europeiska kommissionen, om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.